se
se

Regler & Villkor

  • Hem
  • Regler & Villkor

Regler för att köpa och sälja produkter i SOLEMLUX webbutik
1. Allmänna bestämmelser
1.1. Dessa regler gäller för köp och försäljning av produkter (nedan kallade "reglerna") och fastställer villkoren för användning av SOLEMLUX webbutik www.solemlux.lt (nedan kallad "SOLEMLUX-butiken"). Reglerna gäller när köparen väljer, beställer och köper produkter som erbjuds i SOLEMLUX-butiken eller på annat sätt använder de tjänster som tillhandahålls av SOLEMLUX-butiken.
1.2. SOLEMLUX-butiken är en webbutik för konsumenter som köper produkter för att tillgodose personliga, eller familje- och hushållsbehov som inte är relaterade till företag eller yrke.
1.3. UAB SOLEMLUX organiserar produkter och utför relaterade tjänster åt köparen i SOLEMLUX-butiken. Registrerad kontorsadress för UAB SOLEMLUX är 3 Smiltynų kel., Smiltynų I k., Kaunas-distriktet, organisationsnummer 301843597, momsregistreringsnummer LT100004937718.
1.4. Enligt dessa regler är köparen (nedan kallad "köparen") en person som handlar i SOLEMLUX-butiken eller använder andra tjänster i SOLEMLUX-butiken. Rätten att köpa produkter och tjänster i SOLEMLUX-butiken har (a) en fysisk person som är myndig och vars kapacitet inte begränsas av domstolsbeslut, samt (b) en juridisk person som agerar som auktoriserad representant och är registrerad i SOLEMLUX-butiken i enlighet med reglerna.
1.5. Genom registrering eller beställning bekräftar köparen att hen har rätt att köpa i SOLEMLUX-butiken.
1.6. Vid beställning av produkter som görs av köparen blir dessa regler ett avtal som ingås mellan köparen och SOLEMLUX, och är ett juridiskt dokument som är bindande för båda parter. Avtalet anses ha ingåtts när köparen skapar och skickar in en beställning av produkter i SOLEMLUX-butiken, gör en betalning i enlighet med reglerna och villkoren (när köparen har valt att betala för produkterna vid beställningstillfället) och SOLEMLUX skickar en bekräftelse på att köparens beställning har accepterats. Om köparen väljer att betala för produkterna i SOLEMLUX-butiken vid leveranstillfället anses avtalet vara ingånget när köparen skapar och skickar en beställning av produkter i SOLEMLUX-butiken och SOLEMLUX skickar en bekräftelse på att köparens beställning har accepterats via e-post. Avtal om köp och försäljning av sådana produkter mellan köparen och SOLEMLUX ska anses ha ingåtts på adressen där SOLEMLUX har sitt säte från det ögonblick SOLEMLUX (dess representant) bekräftar handlingarna från köparen (eller annan vuxen som tar emot produkterna på köparens adress) omständigheter) att köparen (dvs. den person som beställde produkterna och betalade dess pris (eller valde att betala dess pris vid leveranstiden) eller en juridisk person som agerar som auktoriserad representant) eller en annan vuxen som tar emot produkterna på köparens adress har rätt att köpa de beställda produkterna. Om SOLEMLUX fastställer att köparen eller annan person som tar emot produkterna på köparens adress inte har rätt att köpa de beställda produkterna, anses avtalet inte ha ingåtts och dessa produkter överförs inte till köparen (eller annan person som tar emot produkterna på köparens adress), och det belopp som betalats för dessa produkter vid beställningstillfället returneras då till köparen inom 20 (tjugo) arbetsdagar från det planerade leveransdatumet. I detta fall har SOLEMLUX rätt att dra av kostnader för leverans av produkterna från det belopp som betalats för de produkter som returneras. Om köparen inte har betalat för leveransen av produkterna i förväg och produkterna på grund av ovanstående skäl inte överföras till köparen, måste köparen ersätta kostnaderna för leverans av SOLEMLUX-produkterna.
1.7. Köparen ges inte möjlighet att beställa produkter i SOLEMLUX-butiken om hen inte känner till reglerna och / eller inte håller med om dem. I de fall köparen inte håller med om reglerna eller en del av dem, bör hen inte beställa produkter i SOLEMLUX-butiken. När köparen beställer produkter i SOLEMLUX-butiken anses det att köparen har läst och samtyckt till reglerna.
1.8. SOLEMLUX förbehåller sig rätten att ändra, revidera eller komplettera reglerna. När köparen gör ett köp i SOLEMLUX-butiken gäller de regler som gällde vid beställningstillfället, därför rekommenderas köparen att bekanta sig med reglerna vid varje köp.
1.9. SOLEMLUX tar ingen risk eller något ansvar och befrias villkorslöst från det om köparen inte har läst reglerna helt eller delvis, trots att hen har haft en sådan möjlighet.
1.10. SOLEMLUX har rätt att begränsa antalet registrerade köpare, med hänsyn till SOLEMLUX butikssystems tekniska möjligheter.
1.11. SOLEMLUX har rätt att begränsa köparens användning av SOLEMLUX butikstjänster eller avbryta köparens registrering utan föregående meddelande om köparen använder SOLEMLUX-butiken i strid med dessa regler, försöker äventyra stabiliteten och/eller säkerheten i SOLEMLUX-butiken eller SOLEMLUX-beställningar.
1.12. Med förbehåll för klausul 1.2 i reglerna, och i första hand för att tillgodose detaljhandelskonsumenternas behov, förbehåller sig SOLEMLUX rätten att begränsa köp med grossistkaraktär, dvs. SOLEMLUX har rätt att vägra att acceptera och/eller utföra köparens beställning om köparen beställer ovanligt stora mängder produkter i detaljhandeln (oavsett om produkterna beställs i en beställning eller flera beställningar som görs under en relativt kort tid) och / eller om köparens beställning(ar) har annan karaktär likt ett grossistköp.
1.13. SOLEMLUX kan tillfälligt eller permanent stänga ner SOLEMLUX-butiken utan att meddela köparen i förväg. I händelse av force majeure har SOLEMLUX rätt att avbryta fullgörandet av kontraktet tills force majeure upphör och meddela köparen om att beställningen har avbrutits. Om det efterföljande genomförandet av kontraktet inte längre är relevant för köparen, har köparen rätt att dra sig ur kontraktet genom att meddela SOLEMLUX. I händelse av att SOLEMLUX avbryter sin verksamhet, men har möjlighet att uppfylla bekräftade order, ska alla rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i dessa regler eller tillämplig lagstiftning som rör redan utförda eller pågående order fortsätta att gälla.
2. Registrering och behandling av personuppgifter
2.1. För att kunna använda SOLEMLUX-butiken och köpa de produkter som erbjuds i den måste köparen registrera sig i SOLEMLUX butikssystem genom att fylla i registreringsformuläret. Följande personuppgifter från köparen måste anges i registreringsformuläret: förnamn, efternamn, e-post, adress till vilken produkterna kommer att levereras, telefonnummer, andra uppgifter som är nödvändiga för leverans av produkterna. Det fullmäktige ombudet för en juridisk person skall ange den juridiska personens namn i stället för sitt för- och efternamn.
2.2. Köparen ansvarar för att informationen i registreringsformuläret är korrekt och fullständigt. Om köparens uppgifter ändras måste hen uppdatera dem omedelbart. SOLEMLUX ansvarar under inga omständigheter för skador som uppstår av köparen och/eller tredje part till följd av att köparen tillhandahåller felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter eller underlåter att ändra eller komplettera sina uppgifter till följd av sådana ändringar.
2.3. Köparen har rätt att ändra, komplettera eller avbryta sin registrering när som helst utan begränsning. Vid annullering av registreringen förlorar köparen möjligheten att använda och köpa i SOLEMLUX-butiken. Köparen återfår möjligheten att köpa först efter omregistrering i SOLEMLUX-butiken. Observera att det är viktigt att ändra adress och/eller telefonnummer för bank- eller kreditkortsbetalningar (se punkt 3.2.2).
2.4. Vid registrering skapar köparen individuella inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) och åtar sig att hålla dem hemliga och inte avslöja dem för någon tredje part. För att minska risken för obehörig åtkomst till SOLEMLUX-butiken för köparens räkning rekommenderas att hen skapar ett komplext och oförutsägbart lösenord (minst 8 tecken, stora och små bokstäver, siffror och skiljetecken), undvika förutsägbara ord (köparens namn, efternamn och etc.) och / eller nummer (t.ex. födelsedatum, osv.), samt ändra det minst var 6:e (sjätte) månad. Köparen är ansvarig för komplexiteten i inloggningsuppgifterna som hen skapat och deras lagring, liksom för alla åtgärder (dataöverföring, inskickade beställningar, användarkommentarer etc.) som utförs i SOLEMLUX-butiken genom att logga in med hens användarnamn och lösenord. Om de tjänster som tillhandahålls av SOLEMLUX används av en tredje part som har loggat in i webbutiken med köparens inloggningsuppgifter, anser SOLEMLUX att denna person är köparen. Om köparen förlorar sina inloggningsuppgifter måste hen omedelbart meddela SOLEMLUX per post, telefon eller e-post eller ändra inloggningsuppgifterna genom att logga in på SOLEMLUX butikssystem på sidan "Mina uppgifter". SOLEMLUX kan inte och kommer inte att hållas ansvarigt för skador som orsakats köparen av tredje part som loggar in i SOLEMLUX-butiken med köparens inloggningsuppgifter. Säkerheten för inloggningsuppgifter är avgörande för bank- eller kreditkortsbetalningar (se punkt 3.2.2).
2.5. Köparens personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med reglerna för behandling av personuppgifter, Integritetspolicy och andra SOLEMLUX-dokument. Om köparen använder SOLEMLUX-butikens tjänster anses det att hen samtycker till behandlingen av köparens personuppgifter och bekräftar att all information och personuppgifter som tillhandahålls är korrekta och sanna.
2.6. Köparens personuppgifter används för att identifiera köparen, avgöra om köparen och den person till vilken produkterna levereras är myndiga (i fall som fastställs i Republiken Litauens lagar), sälja och leverera produkter, utfärda bokföringsdokument, returnera överbetalningar och / eller pengar för returnerade produkter, administrera skulder, uppfylla andra skyldigheter som följer av försäljningsavtalet och säkerställa köparens rätt att använda andra tjänster i SOLEMLUX-butiken.
2.7. Köparens personuppgifter används endast för direktmarknadsföringsändamål med köparens samtycke. Köparens samtycke uttrycks genom att hen fyller i registreringsformuläret och markerar relevanta fält i formuläret i enlighet med det förfarande som fastställs i dessa regler.

3. Priser på produkter, betalningsförfarande och villkor
3.1. Produktpriserna i SOLEMLUX-butiken anges i euro och inkluderar moms. Produkterna säljs till köparen till de priser som gäller i SOLEMLUX-butiken vid beställningstillfället.
3.2. Köparen betalar för produkterna på ett av följande sätt:
3.2.1. Betalning med elektronisk bank- eller förskottsbetalning genom ett elektronisk bank- eller avtalssystem som används av köparen. För att kunna använda denna betalningsform måste köparen ha undertecknat avtal med de banker och företag som anges i SOLEMLUX-butiken. När köparen betalar för produkterna på detta sätt genererar köparen en betalning i det elektroniska banksystemet enligt hens betalda order. Köparen överför pengarna till SOLEMLUX-kontot. Ansvaret för säkerheten för uppgifterna vid tidpunkten för köparens betalning ligger i detta fall hos respektive bank eller företag, eftersom alla monetära transaktioner sker i bankens eller företagets elektroniska betalningssystem.
3.2.2. Betalning vid beställningstillfället med betalkort såsom ett MasterCard-, VISA- eller VISA Electron-betalkort eller kreditkort som används av köparen är en förskottsbetalning, som utfärdas i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES); Betalkort som utfärdats i andra länder accepteras inte i SOLEMLUX-butiken när köparen väljer att betala på detta sätt. Vid betalning för produkterna med köparens kredit- eller betalkort för första gången måste köparen ange sina kortuppgifter. Vid nästkommande betalningar, meddelar SOLEMLUX-butikssystemet ibland möjligheten att betala för produkterna med ett kredit- eller betalkort som köparen har använt i SOLEMLUX-butiken minst en gång tidigare utan att ange kortuppgifterna igen. För att slutföra köpet med köparens kredit- eller betalkort i sådana fall räcker det att köparen anger sitt lösenord i SOLEMLUX-butiken. Det bör noteras att om köparen ändrar sin leveransadress och/eller telefonnummer som registrerats av köparen i SOLEMLUX-butiken (på sidan "Mina uppgifter"), kommer SOLEMLUX-butikssystem att avbryta betalkortslistan som redan har använts för betalningar i SOLEMLUX-butiken för att skydda köparens intressen från eventuellt missbruk, och kommer att kräva att kortuppgifter fylls i igen, dvs vid betalning med kortet som användes vid första beställningen. Dessutom kan kunden när som helst inloggad i SOLEMLUX-butiken (på sidan "Mina uppgifter") radera listan över betalkort som redan har använts för att göra betalningar i SOLEMLUX-butiken. Ingen av kundens data lämnas i SOLEMLUX-butikssystemet när köparen anger kredit- eller betalkortsuppgifter och betalar med ett kredit- eller betalkort, eftersom köparen dirigeras till en certifierad tjänsteleverantörs säkra server för betalningstransaktionen. Endast en del av informationen om betalkortsnumret skickas till SOLEMLUX-butikssystemet från denna server.
3.2.3. Kontantbetalning är betalning av produkter vid leverans. Det är önskvärt att köparen som har valt att betala för produkterna kontant vid tidpunkten för leverans av produkterna betalar det exakta beloppet, men kuriren som levererar produkterna kan ge växel. Köparen måste tillsammans med kuriren kontrollera och räkna växeln från kuriren vid leveransen. När köparen har bekräftat överföringen av kontanter skriftligen kan köparen inte längre göra anspråk på någon växel.
3.2.4. Betalning med betalkort är betalning för produkter vid leverans med ett betalkort eller kreditkort som används av köparen.
3.3. Om köparen väljer att betala för produkterna vid beställningstillfället åtar sig köparen att betala för de beställda produkterna omedelbart, men senast inom 1 (en) timme från det att beställningen gjordes. Först efter att SOLEMLUX har mottagit den relevanta bekräftelsen på köparens betalning för produkterna och deras leverans (transport) genom den betalningssystemoperatör som hen valt (genom att betala på det sätt som anges i klausulerna 3.2.1 eller 3.2.2 i avtalet) utförs beställningen och leveransperioden beräknas. Priserna på produkter och dess leverans inkluderar moms. Om köparen väljer att betala för produkterna vid leverans, börjar köparens beställning verkställas och leveranstiden för produkterna beräknas omedelbart, vilket SOLEMLUX bekräftar till köparen via e-post.
3.4. Om köparen väljer att betala för produkterna vid beställningstillfället och inte betalar för produkterna inom 1 (en) timme från beställningstillfället har SOLEMLUX rätt att annullera beställningen utan att meddela köparen i förväg.
3.5. Momsfakturan utfärdas av SOLEMLUX och skickas till köparen via e-post som anges i köparens registreringsformulär inom 3 (tre) arbetsdagar efter leverans av produkterna.
3.6. Om köparen är en juridisk person har hen rätt att betala för produkterna genom att betala en skickad förskottsfaktura (väljer denna betalningsmetod). Vid mottagandet av förskottsfakturan gör köparen betalningen med hjälp av onlinelänken som anges i förskottsfakturan och som leder till det elektroniska banksystemet. I det elektroniska banksystemet genereras betalningen för köparen enligt hens betalda order. Köparen överför pengarna till SOLEMLUX-kontot inom den period som anges i förskottsfakturan. Om köparen inte betalar förskottsfakturan inom den period som anges däri eller om förskottsfakturan inte betalas enligt den onlinelänk som anges på förskottsfakturan, utförs inte beställningen av produkter. Ansvaret för uppgifternas säkerhet vid tidpunkten för köparens betalning ligger i detta fall hos respektive bank eller företag, eftersom alla monetära transaktioner sker i bankens elektroniska bankförmedlingssystem.
4. Montering och leverans av produkter
4.1. SOLEMLUX-butiken erbjuder försäljning och leverans av produkter över hela Europa. Leveransservicen är föremål för den avgift som anges på sidan "Leverans av produkter" i SOLEMLUX-butiken och gäller vid beställningstillfället. Leveransavgiften kan vara fast eller beroende av värdet, vikten och storleken och / eller leveranstiden för de produkter som beställts av köparen.
4.2. SOLEMLUX har rätt att ensidigt fastställa minimibeloppet för kundvagnen efter eget godtycke, dvs. det lägsta belopp för vilket köparen måste beställa produkter i SOLEMLUX-butiken för att köpet ska gå igenom. Minsta belopp för kundvagnen anges i avsnittet "Leverans av produkter" i SOLEMLUX-butiken. Leveransavgift ingår inte i minimibeloppet för kundvagnen.
4.3. SOLEMLUX gör allt för att säkerställa att köparens beställning uppfylls i sin helhet, men kan inte och ger inga garantier i detta avseende. Om det inte finns någon återstående eller tillräcklig mängd av beställda produkter vid beställningstillfället, förbehåller sig SOLEMLUX rätten att inte leverera produkterna, att leverera en mindre kvantitet eller att välja produkter som liknar eller liknar köparens beställda produkter så mycket som möjligt ("Liknande produkt"). Köparen kan i SOLEMLUX-butiken välja om hen vill ha den valda liknande produkt eller inte.
4.4. Om priset på den liknande produkten som valts av SOLEMLUX är lägre än det pris som köparen betalat, ska skillnaden mellan det betalda och det faktiska priset betalas till köparens konto senast inom 20 (tjugo) arbetsdagar från leveransen av produkterna. Om priset på den liknande produkten är högre bekräftar SOLEMLUX att köparen inte behöver betala extra. Om köparen har valt att betala för produkterna vid tidpunkten för leveransen, betalar köparen det faktiska priset för de liknande produkterna, såvida detta inte är högre än priset på de produkter som anges i beställningen - i vilket fall köparen betalar det pris som anges i beställningen.
4.5. Om köparen inte är nöjd med den liknande produkt som SOLEMLUX har valt kan hen returnera produkten till SOLEMLUX-representanten som levererade produkterna vid leveranstidpunkten. Returen noteras på fakturan, konossementet eller annat leveransdokument - godkännande eller retur av produkterna (elektroniska enheter som CAT S40 kan också betraktas som ett dokument).
4.6. Köparen kan vid ett senare tillfälle returnera liknande produkter som hen godkänt och som har levererats av SOLEMLUX (med undantag för produkter som inte byts ut eller returneras i enlighet med lagen), men endast i enlighet med avsnittet "Hävning av avtalet. Byte och retur av produkter".
4.7. Om köparen har betalat för produkterna vid beställningstillfället ska beloppet för de produkter som betalats av köparen men inte levererats av SOLEMLUX, liksom för liknande produkter som returneras av köparen vid leveransen, betalas till köparens konto senast 20 (tjugo) arbetsdagar efter leverans.
4.8. Om köparen har valt att betala för produkterna vid tidpunkten för leveransen måste köparen endast betala för de produkter som levereras av SOLEMLUX, inklusive de som köparen returnerar av någon anledning vid leveransen. Vid tidpunkten för leverans av produkterna har kuriren inte teknisk möjlighet att justera fakturan genom att radera de produkter som avvisas vid leveransen. Det belopp som betalats av köparen för de produkter som returneras under leveransen ska returneras till köparens konto senast inom 20 (tjugo) arbetsdagar från leveranstidpunkten.
4.9. De produkter som beställs av köparen levereras av SOLEMLUX på köparens registrerade adress. Köparen förbinder sig att själv ta emot produkterna inom det tidsfönster som valdes när beställningen gjordes.
4.10. I händelse av att köparen eller mottagaren inte hittas på den leveransadress som angetts i köparens SOLEMLUX-butikssystem, har SOLEMLUX rätt att leverera produkterna till en annan vuxen på den angivna adressen, och köparen har ingen rätt att göra några anspråk på SOLEMLUX för leverans till fel person.
4.11. Om leverans av produkterna inte är möjlig på grund av köparens fel eller på grund av omständigheter utanför köparens kontroll (köparen angav felaktig adress vid registrering i SOLEMLUX-butiken, köparen eller mottagaren hittas inte, personen som tar emot produkterna är minderårig, uppvisade ett ogiltigt identitetsdokument eller vägrade att presentera ett identitetsdokument för att verifiera åldern på den person som tar emot produkterna enligt tillämplig lagstiftning eller dessa regler), köparen inte har en tillräcklig mängd kontanter som anges i beställningen, köparen kan inte betala med ett betalkort (ej på grund av SOLEMLUX fel etc.), produkterna levereras inte igen (såvida inte köparen betalar extra för återleverans av produkterna) och pengarna som betalats i förskott för produkterna återbetalas efter avdrag för leveransavgiften. Om köparen fick rabatt på leveransavgiften vid beställningstillfället, men leverans av produkterna inte är möjlig på grund av köparens fel eller omständigheter, förbehåller sig SOLEMLUX rätten att dra av hela leveransavgiften (giltig vid beställningstillfället) från det belopp som ska återbetalas till köparen oavsett rabatter som tillämpades vid beställningstillfället. Om köparen har valt att betala för produkterna vid tidpunkten för leveransen måste köparen täcka de leveranskostnader som SOLEMLUX ådragit sig, vars belopp anges i punkt 1.6 i reglerna.
4.12. SOLEMLUX levererar produkterna till köparen inom det tidsfönster som valdes under beställningsprocessen. Köparen samtycker till att leveransen av produkter i undantagsfall kan försenas på grund av oförutsedda omständigheter utanför SOLEMLUX kontroll. I detta fall åtar sig SOLEMLUX att omedelbart kontakta köparen och samordna leveransen av produkterna.
4.13. I samtliga fall befrias SOLEMLUX från ansvar för brott mot leveransvillkoren för produkter om produkterna inte levereras till köparen eller inte levereras i tid på grund av köparens fel eller på grund av omständigheter utanför köparens kontroll.
4.14. På köparens begäran måste föraren vid tidpunkten för leverans av produkterna ge köparen möjlighet att kontrollera med SOLEMLUX eller hens auktoriserade representant skicket och fullständigheten (uppsättningen/antalet) av de levererade produkterna. Om köparen inte kontrollerar de levererade produkternas skick och fullständighet och (eller) underlåter att registrera uppgifter om överträdelser av leveransen i enlighet med det förfarande som fastställs i denna klausul, ska beställningen anses vara levererad och intakt.
4.15. Efter inspektionen av beställningen överlämnas produkterna till köparen endast när köparen undertecknar fraktsedeln, varusedeln eller annat leveransdokument - godkännande av sändningen (elektroniska enheter som CAT S40 kan också betraktas som ett dokument). Om köparen inte kan logga in elektroniska eller underteckna andra dokument på grund av fysisk funktionsnedsättning, sjukdom eller andra skäl, ska en annan person eller SOLEMLUX (eller en person som är auktoriserad av hen) underteckna för hens räkning, efter att köparen bekräftat möjligheten att underteckna. Om köparen inte undertecknar fraktsedeln, varusedeln eller annat godkänt leveransdokument (inklusive elektroniskt dokument) överförs inte produkterna till köparen och produkterna levereras inte igen (såvida inte köparen betalar extra för återleverans), och det belopp som betalats för produkterna i förväg återbetalas efter leveranskostnaden. I händelse av att en rabatt på leveransavgiften har tillämpats av köparen vid tidpunkten för beställningen, förbehåller sig SOLEMLUX rätten att dra av hela leveransavgiften (giltig vid beställningstillfället) från det belopp som ska återbetalas till köparen, oavsett rabatten. Om köparen har valt att betala för produkterna vid tidpunkten för leveransen måste köparen täcka de leveranskostnader som SOLEMLUX ådragit sig, vars belopp anges i punkt 1.6 i reglerna.
4.16. I de fall då köparen under godkännandet av produkterna märker att sändningen inte innehåller rätt mängd produkter eller de levererade produkterna inte motsvarar de beställda produkterna och inte anges i fakturan, konossementet, fraktsedeln eller annat leveransgodkännandedokument, måste köparen omedelbart informera SOLEMLUX (vid leverans av produkterna). När köparen bestämmer att de levererade produkterna är av otillfredsställande kvalitet, inte accepterar de defekta produkterna och måste returnera dem till kuriren och notera anledning till returnering av produkterna på fakturan, konossementet eller annat leveransdokument eller godkännande av produkterna.
5. Produktkvalitetsgaranti och hållbarhet
5.1. Egenskaperna hos alla produkter som säljs online i SOLEMLUX-butiken anges i allmänhet i produktbeskrivningen som medföljer varje produkt.
5.2. SOLEMLUX ansvarar inte för det faktum att produkterna i SOLEMLUX-butik kanske inte matchar produkternas faktiska storlek, form och färg eller rimliga utseendeavvikelser på grund av egenskaperna hos den bildskärm som används av köparen eller andra tekniska skäl. Om avvikelsen i produktens färg, storlek eller form beror på SOLEMLUX eller närstående tredje parters handlingar, ska SOLEMLUX vara ansvarig för eventuella avvikelser i produktens utseende.
5.3. SOLEMLUX är ansvarig för försäljningen av de produkter som beställts i SOLEMLUX-butik, korrekt leverans av inköpta produkterna, produkternas kvalitet, korrekt uppfyllande av returvillkoren och genomförandet av andra juridiska rättigheter och skyldigheter för säljaren.
5.4. I händelse av att säljaren inte ger en garanti för kvaliteten på artiklar för vissa typer av produkter, ska garantin i relevanta rättsakter gälla.
6. Hävning av avtalet. Byte och retur av produkter
6.1. Köparen har rätt att frånträda avtalet om köp och försäljning av produkter som ingåtts i SOLEMLUX-butiken genom att skriftligen meddela SOLEMLUX senast inom 14 (fjorton) kalenderdagar från leveransdatumet för produkterna. Köparen måste lämna ett skriftligt meddelande om frånträdande och annan information som anges av SOLEMLUX via e-post till eprekyba@solemlux.lt
6.2. Efter att ha lämnat in ett skriftligt meddelande om ångerrätt och annan information som anges av SOLEMLUX måste köparen returnera produkterna (om de levereras) inom 15 (femton) kalenderdagar i enlighet med förfarandet för utbyte och retur av produkter som anges i punkt 6.6 i dessa regler.
6.3. Rätten enligt klausul 6.1 i reglerna får endast utövas av köparen som är erkänd som konsument i enlighet med bestämmelserna i Republiken Litauens lag om konsumentskydd, dvs. en fysisk person som söker eller ingår avtal för ändamål (konsumtionsändamål) som inte är relaterade till hens verksamhet, handel, hantverk eller yrke.
6.4. Enligt Republiken Litauens civillag och 11 juni 2001 beslut nr 697 om godkända "detaljhandelsregler" från Republiken Litauens regerings ändras eller returneras inte följande produkter:
6.4.1. produkter som är tillverkade enligt konsumentens specifika instruktioner, som inte är prefabricerade och som är gjorda efter konsumentens personliga val eller instruktion, eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
6.4.2. förpackade produkter som har packats upp efter leverans och som är olämpliga för retur av hälso- eller hygienskäl.
6.5. Produkter byts ut eller returneras i enlighet med 2001 års beslut nr 697 om godkända detaljhandelsregler från Republiken Litauens regering, Republiken Litauens civillag och andra giltiga rättsakter från Republiken Litauen.
6.6. Defekta produkter byts ut eller returneras till köparen vid leverans av SOLEMLUX-butiken efter föregående samordning av leveranstid och adress. För returer, vänligen kontakta oss via e-post info@solemlux.lt eller telefon 8 600 00 400. Om köparen vill returnera produkter av låg kvalitet under leveransen returneras produkterna till SOLEMLUX-representanten som levererade dem.
6.7. Vid retur eller byte av produkter som köpts i SOLEMLUX-butiken har SOLEMLUX rätt att begära att retur- eller bytesformuläret som tillhandahålls av SOLEMLUX fylls i.
6.8 Returnerade eller utbytta produkter måste vara oskadade, inte ha förlorat sitt kommersiella utseende eller egenskaper (etiketter inte ha tagits bort och skadats, skyddsfilmer inte ha rivits av etc.) och får inte ha använts. Produkten måste returneras i originalförpackningen, samma uppsättning som mottagits av köparen, samt tillsammans med produktens inköpsdokument, garantikort (om utfärdat), bruksanvisningar och andra tillbehör till produkten. Om produkten inte är komplett, skadad, i oordning eller inte korrekt förpackad har SOLEMLUX rätt att inte acceptera produkten, att inte ändra den och att inte returnera det belopp som köparen betalat för produkten.
6.9. Det belopp som betalats för de produkter som accepterats av köparen och som vägrats tas emot av köparen ska betalas till köparens konto senast inom 20 (tjugo) arbetsdagar från dagen då köparens meddelade återkallande, såvida inte SOLEMLUX och köparen kommer överens om något annat.
6.10. Vid retur eller byte av högkvalitativa produkter som motsvarar köparens beställning ska köparen inte återbetalas den leveransavgift som betalats av hen.
7. Informationsutbyte
7.1. SOLEMLUX skickar meddelande och kontaktar köparen till den e-postadress eller det telefonnummer som anges i köparens registreringsformulär.
7.2. Köparen skickar frågor till och kontaktar SOLEMLUX via e-post eprekyba@solemlux.lt eller per telefon +370 681 37777.
8. Upphämtning av produkter i SOLEMLUX-butik
8.1. De produkter som beställs av köparen levereras till en SOLEMLUX-butik. Köparen förbinder sig att själv hämta produkterna inom det tidsfönster som valts under beställningen.
8.2. Köparen betalar för produkterna genom förskottsbetalning med elektronisk bank, betalningsförmedling eller betalkort.
8.3. När leverans sker till en SOLEMLUX-butik lagras beställningen enligt det fastställda schemat för inlämning av order. Köparen kan hämta ut de beställda produkterna under öppettiderna för respektive SOLEMLUX-butik.
8.4. Köparen informeras om leverans av produkter till en SOLEMLUX-butik genom SMS och e-post.
8.5. De allmänna villkoren för köp-försäljningsreglerna gäller för produkternas kvalitet, garanti och retur av produkterna.
9. Slutbestämmelser
9.1. Dessa regler har utarbetats i enlighet med Republiken Litauens rättsakter.
9.2. Republiken Litauens lagstiftning skall tillämpas på de förbindelser som uppstår på grundval av dessa regler.
9.3. I händelse av skada ska den skyldiga parten ersätta den andra parten för direkta förluster i enlighet med förfarandet och på de grunder som fastställs i Republiken Litauens lagar.
9.4. Alla meningsskiljaktigheter som uppstår vid tillämpningen av denna arbetsordning ska lösas genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse nås ska tvister lösas i enlighet med Republiken Litauens lagar.
9.5. Köpare har också möjlighet att lösa tvister elektroniskt med SOLEMLUX utan att gå till domstol. Köparen måste först kontakta SOLEMLUX skriftligen inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av anspråket. Om SOLEMLUX inte svarar på köparens krav eller om köparens krav inte uppfylls, kan köparen kontakta det utomrättsliga konsumenttvistorganisationen, dvs. State Consumer Rights Protection Service (Vilniaus st.25, 01402 Vilnius, e-post tarnyba@vvtat.lt, telefon 852626751, webbplats www.vvtat.lt ).

Inloggad! Fråga bort.